Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies przez Administratora danych osobowych, czyli: Usługi Turystyczne Justyna Dziak Głowacka. Poniższe zasady obejmują także przetwarzanie danych osobowych użytkowników przez Usługodawców, w przypadku zawierania umów w ramach restauracji oraz gościńca Król Sielaw.

Administrator określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Usługi Turystyczne Justyna Dziak Głowacka– czyli każdej osoby, która założyła Konto w systemie Król Sielaw. Dane te będą przetwarzane przez Administratora danych określonego w niniejszej polityce prywatności i przez Usługodawców, czyli podmioty, które oferują w ramach Usługi Turystyczne Justyna Dziak Głowacka wykonanie usług.

Dbamy o przekazane nam dane osobowe i zapewniamy, że są one u nas odpowiednio zabezpieczone. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych i korzystania przez nas z technologii mających na celu usprawnienie naszych działań.

Chcemy wskazać, że w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo:
• do dostępu do treści swoich danych,
• do przenoszenia danych,
• do poprawiania danych,
• do sprostowania danych,
• do żądania usunięcia danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania,
• do żądania ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej,
• do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
• do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych,
• do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Informujemy, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego- mogą Państwo skorzystać z tego prawa w każdym czasie, jeśli uznają Państwo, że my lub Usługodawca przetwarza dane z naruszeniem prawa).

Poniżej opisaliśmy zasady, zakres i Państwa prawa w odniesieniu do każdego celu ich zbierania.

Korzystanie z Usługi Turystyczne Justyna Dziak Głowacka:

Aby korzystać z Usługi Turystyczne Justyna Dziak Głowacka, nie jest konieczne założenie Konta. Oznacza to jednak, że w ramach Usługi Turystyczne Justyna Dziak Głowacka przetwarzane są dane osobowe użytkownika w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Usługi Turystyczne Justyna Dziak Głowacka

Przekazane dane będziemy przetwarzać w podstawowym celu — zapewnienia funkcjonowania Usługi Turystyczne Justyna Dziak Głowacka, w celach statystycznych i archiwalnych. Dane Usługodawców mogą być także przetwarzane w celach księgowych, jeżeli Usługodawcy korzystają z usług odpłatnych.

Jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę, możemy wykorzystać przekazane dane osobowe w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych Administratora danych lub marketingu produktów i usług podmiotów partnerskich.

Również w przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych.

Z uwagi na fakt, że funkcjonowanie Usługi Turystyczne Justyna Dziak Głowacka  opiera się na kontakcie z podmiotami oferującymi wykonywanie usług (Usługodawcy), dane osobowe z Usługi Turystyczne Justyna Dziak Głowacka mogą być przetwarzane także przez te podmioty. Momentem, w którym dochodzi do przekazania danych do Usługodawcy, jest zainicjowany kontakt z nim dokonany przez Użytkownika. W takim wypadku Administrator nie bierze odpowiedzialności za udostępnienie i wykorzystanie tych danych przez te podmioty. Każdy użytkownik i usługodawca zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych z zasobów Usługi Turystyczne Justyna Dziak Głowacka jedynie w celu zawarcia i wywiązania się z umów w ramach Usługi Turystyczne Justyna Dziak Głowacka, uwzględniając warunki określone w zaakceptowanym Regulaminie.

Użytkownik może skierować swoje żądania do Administratora danych, korzystając z danych kontaktowych w Usługi Turystyczne Justyna Dziak Głowacka

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej przez użytkownika zgody użytkownikowi w każdym momencie przysługuje prawo do jej wycofania.

Ponadto, po upływie terminu przedawnienia roszczeń każdy użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia danych z bazy. 

Zamówienia i Rezerwacje dokonane poprzez Usługi Turystyczne Justyna Dziak Głowacka:

Dokonując zamówienia lub rezerwacji, należy podać dane niezbędne do realizacji usługi. Tymi danymi są: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Przekazane dane będą przetwarzane przez Administratora i danego Usługodawcę w podstawowym celu — realizacji umowy, a także w celu ewentualnego wystawienia faktury, w celach statystycznych i archiwalnych. 

Dane potrzebne do wystawienia faktury mogą być przekazane firmie księgowej dokonującej rozliczeń księgowych Usługodawcy.

Administrator i Usługodawca mogą przetwarzać dane otrzymane podczas dokonanego zamówienia czy rezerwacji do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu zawartej umowy. Dane potrzebne do wystawienia faktury mogą być przechowywane przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych lub archiwalnych.

W stosunku do tych danych przysługuje Państwu prawo do sprostowania danych jednak tylko do czasu potwierdzenia realizacji zamówienia.

Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia danych z bazy.

Newsletter:  będzie dostępny na stronie???

Korzystając z opcji Newsletter, przekazaniu nam podlega adres e-mail.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne jednak niezbędne w celu otrzymywania Newslettera.

Adres e-mail będzie przetwarzany tak długo, jak będzie działała usługa Newsletter. W każdym czasie przysługuje Państwu możliwość zrezygnowania z usługi, w tym celu należy w otrzymanej wiadomości wybrać opcję rezygnacji z otrzymywania Newslettera lub skontaktować się z Administratorem poprzez dostępne w ramach Usługi Turystyczne Justyna Dziak Głowacka kanały komunikacyjne.

Kontakt:

Kontaktując się z nami przy użyciu wiadomości mailowej lub telefonicznie przekazują Państwo nam swoje dane osobowe. W zależności od formy nawiązanego kontaktu możemy przetwarzać dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail.

W każdym wypadku przetwarzamy jedynie te dane, które otrzymaliśmy od Państwa.

Przekazane lub pozyskane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie i ewentualne przygotowanie oferty, lub rozpatrzenie reklamacji, lub wniosku.

Podanie danych przez Państwo jest dobrowolne jednak niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

Treść korespondencji (w której to zawarte są Państwa dane osobowe) będzie przez nas przechowywana przez okres 3 lat od końca roku, w którym to kontakt został zainicjowany. Okres przechowywania Państwa danych osobowych będzie dłuższy jeśli zainicjowany kontakt skutkował zawarciem umowy lub był związany ze złożeniem reklamacji. W takim wypadku okres przetwarzania danych z kontaktu ulegnie przedłużeniu o czas wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z tytułu zawartej umowy lub złożonej reklamacji.

Usługi Turystyczne Justyna Dziak Głowacka:

Nasze strony internetowe, aplikacje webowe, aplikacje mobilne wykorzystują (jak również zbierają informacje) o odwiedzających ją osobach jedynie w takim zakresie, w jaki jest to niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Jeżeli nie skontaktowali się Państwo z nami, a jedynie przeglądają zasoby Usługi Turystyczne Justyna Dziak Głowacka, to nie uzyskujemy dostępu do Państwa danych osobowych.

Wejście na stronę Króla Sielaw i późniejsze poruszanie się po niej wiąże się z przesyłaniem przez urządzenie, z którego korzystają Państwo, zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strone. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in.: adres IP, datę i czas serwera, dane przeglądarki internetowej, na której zostały otwarte zasoby lokalu.

Dane zapisane w logach serwera nie pozwalają na identyfikację konkretnej osoby. Logi serwera stanowią jedynie materiał pomocniczy przy rozwiązywaniu problemów z funkcjonowaniem. Dostęp do tych danych mają jedynie osoby administrujące serwer.

Dane osób odwiedzających nie pozwalają na identyfikację. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Sekcji Cookies i inne technologie

Przekazywanie danych podmiotom zewnętrznym:

Administrator informuje, że korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Podmioty, którym powierza się przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO.

Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych m.in. następującym podmiotom:

Kto zarządza stroną?– w celu zarządzania oprogramowaniem Usługi Turystyczne Justyna Dziak Głowacka.
booking.com – B.V. Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam (Holandia)
LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński ul. Młyńska 12A 58-570 Jelenia Góra

Innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów, np. pomocy księgowej, informatycznej, graficznej, copywriterskiej, firmom windykacyjnym, prawnikom, itd.

Urzędom np. urzędowi skarbowemu – w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością.

Zasady przetwarzania danych osobowych i Państwa prawa związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych:

Państwa dane mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Ekonomicznego tylko w przypadku, gdy odbiorca tych danych wykazał, że w odpowiedni sposób zabezpiecza przekazywane dane. Dotyczy to korzystania przez nas z usługi Google Analitics i usługi Facebook Pixel (więcej o tym w Sekcji Cookies i inne technologie). Google i Facebook mają siedziby w USA i wykorzystują infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA. Obie firmy przystąpiła do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie.

Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu (tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych).

Jak już wspomnieliśmy, w stosunku do przetwarzanych danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Mogą Państwo także wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania lub cofnąć zgodę (wyrażoną poprzez zainicjowanie kontaktu lub wyrażoną w momencie zakładania Konta lub po założeniu Konta) na przetwarzanie danych osobowych.

Z praw tych mogą Państwo korzystać, kierując odpowiednie wnioski do Administratora lub danego Usługodawcy.

W przypadku skorzystania z przysługujących Państwu praw otrzymają Państwo potwierdzenie wykonania czynności wskazanych w zgłoszeniu lub informację o niemożności wykonania tych czynności z uwagi na uzasadniony interes, np. obronę przed potencjalnymi roszczeniami z Państwa strony.

W każdym wypadku mogą Państwo wnieść skargę na naszą firmę lub danego Usługodawcę do Prezesa Ochrony Danych Osobowych. W wielu przypadkach przed podjęciem działania przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych wymagane jest wcześniejsze wystosowanie żądania do podmiotu, którego ma dotyczyć skarga. Dlatego też w przypadku zastrzeżeń dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas lub Usługodawcę zalecamy wcześniejsze zwrócenie się z żądaniem do danego podmiotu.

Odpowiednio zabezpieczamy dane osobowe będące w naszej pieczy. Więcej informacji dotyczących stosowanych środków bezpieczeństwa danych znajdą Państwo w naszej Polityce prywatności w sekcji Zabezpieczenia.

Cookies i inne technologie:

Usługi Turystyczne Justyna Dziak Głowacka wykorzystuje pliki cookies i inne technologie, które służą ułatwieniu korzystania z zasobów. Technologie te zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na Państwa urządzeniu — nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu z Państwa urządzeniem. Usługi Turystyczne Justyna Dziak Głowacka  wykorzystuje cookies w celach statystycznych, analitycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania.

W zakresie uzyskiwania danych statystycznych i analitycznych dotyczących odwiedzin Barka. Janusz Chruściel korzystamy z usługi firmy Google LLC w postaci Google Analitics.

Z uwagi na fakt, że firma Google LLC ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych może dojść do przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Ekonomiczny. Firma Google LLC przystąpiła do Privacy Shield, wobec czego zobowiązała się należycie zabezpieczać dane będące w ich posiadaniu. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych przez firmę Google LCC znajdą Państwo w Polityce prywatności tej firmy https://www.google.pl/intl/pl/policies.

Korzystamy także z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook. W oparciu o to możemy kierować do Państwa reklamy w tym serwisie.

Informujemy, że z poziomu swojego konta na Facebooku mogą Państwo również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Mają Państwo możliwość skonfigurowania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby uniemożliwiała ona przechowywanie plików cookies na Państwa urządzeniu. Informacje dotyczące ustawień przeglądarki są dostępne w jej menu lub na stronie producenta. Wyłączenie funkcji cookies w przeglądarce nie pozbawi Państwa dostępu do zasobów Usługi Turystyczne Justyna Dziak Głowacka jednak może powodować utrudnienia w korzystaniu z niej.

Mogą Państwo usunąć pliki cookies po ich zapisaniu, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzystają Państwo.

Więcej o plikach cookies przeczytasz m.in. pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Usługi Turystyczne Justyna Dziak Głowacka korzysta z wtyczek oraz innych narzędzi udostępnianych przez serwisy społecznościowe takie jak Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.

Polega to na bezpośrednim nawiązywaniu połączenia z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców) poprzez przeglądarkę internetową, z której korzystają Państwo. Poprzez taką integrację serwisy społecznościowe mogą otrzymać informacje, że Państwa przeglądarka wyświetliła Usługi Turystyczne Justyna Dziak Głowacka. Wskazana informacja mogąca zawierać Państwa adres IP jest wysyłana do serwera usługodawcy i tam przechowywana.

Jeśli w trakcie przeglądania Usługi Turystyczne Justyna Dziak Głowacka są Państwo zalogowani do któregoś z serwisów społecznościowych, którego wtyczki znajdują się na naszej stronie, to dany usługodawca ma możliwość bezpośredniego przyporządkowania danej wizyty z profilem w serwisie społecznościowym, na którym są Państwo zalogowani.

Aby nie łączyć wizyt na naszych stronach z informacjami przekazywanymi serwisom społecznościowym, należy wylogować się z tych serwisów przed wejściem na naszą stronę. Istnieje także możliwość zablokowania ww. wtyczek poprzez zastosowanie w ramach przeglądarki odpowiedniego rozszerzenia dotyczącego blokowania skryptów.

Zabezpieczenia:

Cały system Usługi Turystyczne Justyna Dziak Głowacka l, skrzynki poczty mailowej, a także wszystkie urządzenia, z których korzystamy, prowadząc naszą firmę, zaopatrzone są w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Państwa zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez naszą firmę zostało w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób na zasadach zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych.

Kontakt:

Osoby, które mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych przez naszą firmę, czy też chcą skorzystać z przysługujących praw, proszone są o kontakt mailowy lub listowny. Dane kontaktowe są udostępnione w Usługi Turystyczne Justyna Dziak Głowacka. Wszelkie pytania, wnioski, żądania adresowane do Usługodawcy powinny być kierowany bezpośrednio do niego poprzez kanały komunikacyjne udostępnione przez Usługodawcę.